Onbehoorlijk bestuur versus collectief ontslag

Ondernemingen hebben een bestuur zodat de juiste beslissingen worden genomen voor een financieel sterk bedrijf. Indien de onderneming door het bestuur zelf wordt benadeeld of onjuiste beslissingen zijn genomen, dan kunnen hieraan gerelateerde ontslagenen onterecht zijn. Wat is onbehoorlijk bestuur, wanneer kan het ontslag niet terecht zijn en hoe kan de ontslag advocaat helpen?

Wat houdt onbehoorlijk bestuur in?
Om een bedrijf goed te kunnen leiden heeft men een capabel bestuur en leidinggevenden nodig. De genomen beslissingen of het beleid leidt ertoe dat de onderneming kan presteren en winst maken. Door toedoen van bewust of onbewust verkeerd genomen beslissingen kan het bedrijf ernstige schade opdoen. Indien dit verwijtbaar gedrag is geweest dan is er sprake van onbehoorlijk bestuur waartoe zij ook aansprakelijkheid voor hebben. Indien er dan ontslagenen vallen bestaat er een causale relatie met het optreden van het bestuur. 

Collectief ontslag
Komt een bedrijf in financiële problemen dan kan het ontslagenen betekenen. Indien binnen een termijn van drie maand twintig werknemers op straat komen te staan, dan gaat het om collectief ontslag. Het houdt in dat men aan de Wet Melding Collectief Ontslag moet voldoen. Uiteraard krijgen de ontslagenen daarbij een ontslagvergoeding. Is er echter sprake van onbehoorlijk bestuur waardoor het bedrijf in financiële problemen is gekomen dan is het bestuur aansprakelijk voor die ontslagenen.

Aansprakelijkheid
Leidt onbehoorlijk bestuur tot ontslagenen dan is er sprake van verwijtbaar handelen waarvoor de bestuurders aansprakelijk zijn. Indien men namelijk niet bepaalde beslissingen had gemaakt, dan was het collectief ontslag te vermijden geweest. Oftewel er is sprake van onterecht ontslag waartoe de ontslagenen feitelijk een aanzienlijke compensatie kunnen verkrijgen. 

Wat als het bedrijf failliet is?
Soms kan door het handelen van het bestuur de onderneming failliet gaan. Iedereen komt dus op straat te staan terwijl het niet zo had hoeven zijn. Normaal wordt het vermogen van het bestuur bij een BV of NV beschermd, echter bij een aangetoond onbehoorlijk bestuur kan men schade erop verhalen. Oftewel ontslagen personeel kan via de rechten een compensatie afdingen. Het is daarom noodzakelijk om gedegen juridische bijstand in te schakelen. 

Advocaat inschakelen
Bij iedere vorm van ontslag is het altijd noodzakelijk om de aanleiding van het ontslag goed tegen het licht te houden. Zeker als het ontslag aan onbehoorlijk bestuur valt te verwijten dan kan de werknemer een aanzienlijke schade vergoeding eisen. Zet daartoe altijd gedegen juridisch advies in zodat uw belangen goed worden beschermd.

De beste ontslag advocaat vinden

Ontslag advocaat voor juridische bijstand
Wordt er gedreigd met ontslag dan is het noodzakelijk dat uw belangen goed zijn behartigd. Ontslag betekent namelijk dat de werknemer en werkgever niet dezelfde belangen meer hebben. De kans is daarmee reëel dat bij het opstellen van het beëindigingsovereenkomst schadelijke elementen erin staan. De werkgever denkt dus alleen maar aan zich zelf en niet aan de juridische belangen van de werknemer. Juist die reden geeft aan dat het noodzakelijk is om juridische bijstand bij ontslag te verkrijgen. Laat uw beëindigingsovereenkomst daarom altijd door een onafhankelijk ontslag advocaat afchecken zodat uw belangen goed zijn behartigd.

Redenen voor ontslag
Ontslag kan op verschillende manieren worden toegepast. Gaat het economisch slecht met een onderneming dan gaat het om ontslag wegens bedrijfseconomische redenen, waarbij u als werknemer recht heeft op een opzegtermijn en –vergoeding. Verandert u van baan dan gaat het om ontslag met wederzijds goedvinden, indien een maand opzegtermijn in acht wordt genomen. Aanvullend kan men worden ontslagen van rechtswege of op staande voet. Heeft u redenen om aan te nemen dat uw ontslag niet volgens de regels is verlopen schakel dan altijd een advocaat voor ontslagrecht in.

Waarom ontslag advocaat nemen?
Omdat de wegen tussen baas en werknemer gaan scheiden, moet men aan de eigen belangen denken. Het komt nog weleens voor dat men onvoldoende oplet of te snel de handtekening onder het ontbindende contract zet. Oftewel men kan onbewust de eigen juridische aspecten onvoldoende in de gaten hebben waardoor als het ware schade wordt toegebracht. Het concurrentiebeginsel mag bijvoorbeeld bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen nooit worden toegepast. Dit heeft te maken met het feit dat de oude baas niet mag opleggen dat de werknemer bij een concurrent gaat werken.

Uitsluiten risico’s
De advocaat voor ontslagrecht kan uw belangen binnen juridische contracten optimaal veiligstellen. Is de juiste opzegtermijn aangehouden en hoeveel ontslagvergoeding kunt u nog krijgen? Wordt het ontslag door de werkgever veroorzaakt dan heeft u zeker recht op een “gouden handdruk”. Hoe hoog die vergoeding is hangt van verschillende factoren af. Het aantal dienstjaren, loon maar ook wat er verder binnen het sociaal akkoord is afgesproken/ geregeld. Deze aspecten dienen door de advocaat voor ontslagrecht goed tegen het licht worden gehouden zodat eventuele valkuilen worden vermeden. Zet daarom altijd de ontslag advocaat in om persoonlijke risico’s bij ontslag uit te sluiten.

Welke advocaat benaderen?
Via het internet kunt u verschillende kwalitatief goede advocaten vinden. Vraag een kennis in hoeverre een zekere advocaat is bevallen. Daarnaast kunt u ook verschillende advocaten online benaderen danwel een gratis intake gesprek krijgen. Zodoende kunt u altijd gedegen advies verkrijgen zodat uw juridische belangen bij ontslag niet worden geschaad.

Procedures en rechten ambtenaar ontslag

Advocaat ambtenaar ontslag noodzakelijk
Bij ambtenaar ontslag is er sprake van het ontbinden van een aanstellingsbesluit. Voordat het echter tot een werkelijk ontslag kan komen dienen er meerdere procedures te worden doorlopen. Oftewel de ambtenaar heeft extra rechten bovenop het normale ontslagrecht. Daarom is het van wezenlijk belang dat de ambtenaar bij ontslag een gespecialiseerde advocaat inschakelt. Op die manier kan het ambtenaar ontslag goed worden begeleid of effectief worden tegengewerkt. Hoe kun jij profiteren van de advocaat ambtenaren ontslag? 

Procedures bij ambtenaar ontslag
Voordat het werkelijk tot een ontbinding van de aanstelling komt dienen meerdere stappen te worden gezet. Vanaf het moment dat het ambtenaar ontslag feitelijk is aangezegd kunnen de volgende stappen worden ondernomen:
  • bezwaar. Dit is de eerste tegenactie bij een beoogd ontslag. Waarom ben je het niet eens met het voorgenomen besluit;
  • beroep: wordt het bezwaar niet ingewilligd dan kan beroep via de rechter worden aangetekend;
  • hoger beroep. Dit is een tweede gang naar de rechter om het gelijk te halen. 
Je hebt als ambtenaar bij iedere stap binnen de ontslagprocedure zes weken de tijd om te reageren. Zo krijg je voldoende tijd om jezelf juridisch voor te bereiden middels de inzet van de advocaat ambtenaren ontslag. 

Inschakelen advocaten ontslag
Wordt het ontslag onverhoopt aangezegd laat je dan altijd bijstaan door de advocaat voor ambtenaar ontslag. Wegens de unieke rechtspositie heb je vele rechten waardoor je niet zomaar op staat komt te staan. Informeer bij de advocaten voor ontslagrecht hoe jouw belangen kunnen worden beschermd. 

Juridische check advocaten ontslag

Advocaten ontslag: veiligstellen rechten
Wordt er gedreigd met ontslag dan schakel je de advocaten ontslag in! Jouw belangen als werknemer komen namelijk niet meer overeen met die van de werkgever. De ondernemer zal altijd denken aan het winstbelang of om de financiële last te beperken. Die instelling houdt in dat iedere ontslagene een juridische check van het beëindigingsovereenkomst moet doen. Het is de enige manier om trucs van de werkgever te vermijden of om juridische ongewenstheden uit het ontslagcontract te filteren. Schakel altijd advocaten ontslag in om jouw belangen optimaal te beschermen. Hoe kun je verder profiteren van de inzet van advocaten voor ontslag? 

Aandachtspunten bij ontslag
Advocaten ontslag zullen altijd enkele standaard punten binnen het beëindigingsovereenkomst nagaan of deze voldoen aan de wettelijke regels. Word je wegens bedrijfseconomische redenen ontslagen dan zijn de volgende aspecten van toepassing: 
  • wettelijke opzegtermijn: voor iedere 5 arbeidsjaren dient er met 1 maand rekening te worden gehouden. Het gaat in vanaf de 1e van de volgende maand;
  • ontslagvergoeding: op basis van de kantonrechtersformule heb je als ontslagen wegens contractbreuk recht op compensatie;
  • de reden van ontslag werkelijk noodzakelijk is. Indien er met een dubbele agenda wordt gespeeld kan dat extra compensatie opleveren of wordt het ontslag ongedaan gemaakt. Bij meer dan 20 ontslagenen binnen 3 maand betreft het collectief ontslag;
  • het concurrentiebeginsel mag nooit van toepassing zijn omdat je de kans moet hebben om bij de concurrent te kunnen werken. 
Laat je altijd door advocaten ontslag bijstaan zodat je krijgt waarop je wettelijk recht op hebt.